Rutin för anmälan i Kooperativet Hand i Hand.

Det kan upplevas svårt att som enskild anställd göra en anmälan om att ett barn far illa. Anmälaren kan behöva stöd från arbetsledningen. Mot bakgrund av detta rekommenderar vi att:

 • Den anställde gör anmälan till Susanna Skoglund – verksamhetsansvarig, eller till någon annan på kontoret vid dennes frånvaro som hjälper till med att göra en anmälan till kommunen där barnet ifråga är bosatt om hjälp önskas.
 • Inkommer anmälan utanför kontorstid görs anmälan till jourtelefonen på nummer: 0451-208 15.
  Anmälan kan vara muntlig och/eller skriftlig.
 • Verksamhetsansvarig gör anmälan till Socialnämnden i den kommun som det berörda barnet är bosatt i alternativt konsulterar dem för att få vägledning hur vi bör gå vidare med ärendet.
 • Om anmälan gäller ett barn som får assistans via vår verksamhet, eller på annat sätt berör någon som får assistans via vår verksamhet dokumenteras händelsen enligt vår dokumentationspolicy.
 • Verksamhetsansvarig skall efter anmälan mottagits starta en utredning vars syfte blir att se vilket stöd verksamheten bör ge:
  • Barnet
  • Vårdnadshavarna
  • De personliga assistenterna
  • Övriga berörda
 • Information om anmälningsplikten enligt 14 Kap 1 § SoL skall lämnas till alla nyanställda i Kooperativet Hand i Hand. Informationen ges både muntligt och skriftligt.
 • En gång per år har Susanna Skoglund fått i uppgift att uppdatera kunskapen muntligen och skriftligen till de personliga assistenterna.

Om en anställd är osäker på vart hon/han skall vända sig ska hon/han alltid vända sig till verksamhetsansvarig i dessa frågor.

Fyll i din sökning och tryck på enter