Rutin för anmälan med stöd av Kooperativet Hand i Hand

I lagen står det att alla som får kännedom om, eller misstänker, att ett barn far illa bör anmäla det till socialnämnden. Anställda i vissa verksamheter har en anmälningsskyldighet och ska anmäla till socialnämnden.

Som anställd i Kooperativet Hand i Hand går man under denna anmälningsskyldighet när man är i tjänst. Anmälan ska ske till kommunen där barnet ifråga är bosatt.

Vill man anmäla händelsen med stöd av Kooperativet Hand i Hand ska i första hand anmälan göras till ansvarig assistanskoordinator som i sin tur kontaktar Ledningsgruppen (Elin Kronvall, Björn Andreasson, Sebastian Svensson). I assistanskoordinatorns frånvaro skall anmälan med stöd av Kooperativet Hand i Hand göras till övrig personal på kontoret. Vid Ledningsgruppens (Elin Kronvall, Björn Andreasson, Sebastian Svensson) frånvaro inträder kontorspersonalen i hennes ställe i punkterna nedan:

(Vill man få stöd i sin anmälan utanför kontorstid kontaktar man Kooperativet Hand i Hands akuttelefon på nummer: 0451-208 15)

En anmälan går till på följande vis:

 • Anmälan kan vara muntlig och/eller skriftlig.
 • Med stöd av verksamhetsansvarig görs anmälan till Socialnämnden i den kommun som det berörda barnet är bosatt i, alternativt konsulterar dem, för att få vägledning hur vi bör gå vidare med ärendet.
 • Om anmälan gäller ett barn som får assistans via Kooperativet Hand i Hands verksamhet, eller på annat sätt berör någon som får assistans via verksamheten, dokumenteras händelsen enligt vår dokumentationspolicy.
 • Verksamhetsansvarig ska efter anmälan mottagits starta en utredning vars syfte är att se vilket stöd verksamheten bör ge;
  • Barnet
  • Vårdnadshavarna
  • De personliga assistenterna
  • Övriga berörda


Information om anmälningsplikten enligt 14 Kap. 1 § SoL ska informeras både muntligen och skriftligen till samtliga nyanställda samt löpande årligen till alla anställda.

Skip to content