Rutin för mottagandet av en rapport enligt 24 b § LSS i Kooperativet Hand i Hand

Anmälan ska i första hand göras till ansvarig assistanskoordinator som i sin tur kontaktar verksamhetsansvarig Susanna Skoglund. I assistanskoordinatorns frånvaro skall anmälan göras till övrig personal på kontoret. Vid Susanna Skoglunds frånvaro inträder kontorspersonalen i hennes ställe i punkterna nedan:

(Inkommer rapporten utanför kontorstid görs anmälan till Kooperativet Hand i Hands akuttelefon på nummer: 0451-208 15)

En anmälan går till på följande vis:

  • Rapporten kan vara muntlig och/eller skriftlig.
  • Susanna Skoglund ansvarar för att omedelbara åtgärder sätts in för att avvärja ytterligare skada samt meddelar huvudman.
  • Susanna Skoglund ansvarar för att rapporten utreds genom att senast dagen efter rapporten starta en utredning.
  • Susanna Skoglund ansvarar för att ta ställning till vilka personer som ska få information om inkommen rapport och föreslagna åtgärder.
  • Susanna Skoglund beslutar vilket stöd som ska erbjudas berörd personal.
  • Utredningen skall slutligen presenteras för Hand i Hands styrelse som formellt avslutar utredningen med ett ställningstagande huruvida det var ett missförhållande eller ej.
  • Den som utfört utredningen informerar berörd assistansanvändares hemkommun när utredning påbörjas och när utredningen har avslutats.
  • Susanna Skoglund tar ställning till om det ska göras en anmälan till Inspektionen för vård och omsorg.
  • Susanna Skoglund ansvarar för att lämna över anmälan till Inspektionen för vård och omsorg om det beslutas att detta ska göras.
  • Utredningen dokumenteras enligt LSS regelverk.

Information om rapport av missförhållande enligt 24 b § LSS ska informeras både muntligen och skriftligen till samtliga nyanställda samt löpande årligen till alla anställda.

Skip to content