Målsättningen inom Kooperativet Hand i Hand är att samtliga anställda ska känna sig trygga på arbetet. Som en del i vårt arbetsmiljöarbete har vi därför antagit följande policy gällande kränkande särbehandling. I AFS 1993:17 1§ definieras kränkande särbehandling som ”återkommande klandervärda eller negativt präglade handlingar som riktas mot enskilda arbetstagare på ett kränkande sätt och kan leda till att dessa ställs utanför arbetsplatsens gemenskap”. Kränkande särbehandling kallas i vardagligt tal ofta för vuxenmobbing och inbegriper exempelvis utfrysning, förtal, försvårande av arbetsuppgifter, hot och utnyttjande av arbetstagare som inte vågar säga ifrån. Kränkande särbehandling baserat på kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder är förbjudet enligt svensk lag och definieras i Diskrimineringslagen (2008:567).

Hand i Hand tar tydligt avstånd från all form av kränkande särbehandling. Vi har alla ett moraliskt ansvar att uppmärksamma och påtala sådant beteende, nedan följer en tydligare anvarsfördelning och handlingsplan för våra assistenter, arbetsledare/medlemmar samt för kontoret i rollen som arbetsgivare.

1. Assistent
Som assistent inom Hand i Hand har du en skyldighet att följa gällande policy. Som assistent är det viktigt att du:

 • Uppmärksammar om någon av dina kollegor utsätts för någon form av mobbing eller kränkande särbehandling.
 • Informerar din arbetsledare eller kontoret om du misstänker att någon av dina kollegor far illa på arbetet.
 • Tar kontakt med din arbetsledare eller kontoret om du själv utsätts för kränkande särbehandling eller mobbing. Ingen ska behöva vara rädd eller må dåligt på arbetet!
 • Dokumenterar de kränkningar du eller din kollega utsatts för, anteckna datum, klockslag, vem som varit på plats samt vad som hänt.

Om du själv är utsatt är det ofta en fördel om du i första hand själv säger ifrån och uppmärksammar den som kränker på dennes beteende. Påtala att det inte är accepterat och att det måste ta slut. Om det känns för jobbigt går det självklart bra att först vända sig till arbetsledare eller kontoret för stöd.
Om du själv blir anklagad för att kränka någon annan är det viktigt att ta till sig anklagelserna och att ta dem på allvar. Sluta omgående med det beteende som upplevts kränkande och kontkata din arbetsledare eller kontoret för att diskutera din upplevelse av situationen och vad ni kan göra för att undvika den i framtiden.

2. Arbetsledare
Som arbetsledare är ni ledningens förlängda armar ut i verksamheten. Det innebär ett viktigt uppdrag bland annat i att leda arbetsgruppen och tidigt uppmärksamma konflikter och hantera dessa på ett sådant sätt att en god arbetsmiljö upprätthålls. Det är också viktigt att du:

 • Uppmärksammar kränkande beteende.
 • Bemöter anklagelser om kränkande särbehandling och erbjuder stöd till inblandade parter.
 • Kontaktar kontoret för utredning av aktuella påståenden.
 • Förmedlar riktlinjer från ledningen gällande kränkande särbehandling, exempelvis policydokument.
 • Initierar diskussion kring kränkande särbehandling och förhållningssätt till detta vid personalmöten.

3. Kontoret
Arbetsgivaren är skyldig att utreda om någon är utsatt för kränkande särbehandling. Om arbetsgivaren inte utreder tillräckligt omfattande eller vidtar åtgärder för sent så kan denne bli skadeståndsskyldig. När en anställd utsätts för kränkande särbehandling är det viktigt att kontoret kontaktas så att en utredning kan genomföras.
Det första steget är att hålla ett samtal med berörda parter för att uppmärksamma den som har ett kränkande beteende om att detta inte får fortsätta. Skulle personen ändå fortsätta att behandla en kollega på ett kränkande sätt måste en formell utredning göras.
Vid en utredning undersöks händelser med hjälp av tillgänglig dokumentation samt med hjälp av eventuella vittnen. Det är viktigt att försöka hålla sig opartisk under utredningens gång och fokusera på att lösa problemet. Utredningen genomförs i samråd med arbetsmiljöansvarig och facklig organisation ska hållas underrättade och erbjudas att delta vid möten om den anställde så önskar.
Om det framkommer att någon har agerat på ett kränkande sätt kan konsekvensen bli löneavdrag, muntlig varning, uppsägning eller avsked, beroende på allvarlighetsgraden i det som inträffat.
I de fall två arbetstagare ska fortsätta att arbeta tillsammans efter en utredning är det mycket viktigt med uppföljning. Samtliga parter ska erbjudas samtalsstöd och vid behov kopplas externa resurser in.

4. Vem kan jag vända mig till?
Om du är utsatt för kränkande särbehandling eller någon form av trakasserier kan du:

 • Konfrontera den som trakasserar. Berätta att du upplever beteendet som kränkande och att du vill att det upphör.
 • Kontakta arbetsledare, be om stöd i kontakt med den som trakasserar, eller stöd i kontakt med kontoret.
 • Kontakta kontoret för stöd i samtal med den som trakasserar. Vill du själv inte delta kommer kontoret att hålla ett första enskilt samtal med den anklagade och vid upprepade eller allvarliga kränkningar genomföra en utredning.
 • Kontakta facklig organisation.

Arbetsgivaren har en skyldighet att agera vid kränkande särbehandling. För att kunna göra detta är det således avgörande att informationen kommer fram till kontoret. Vårt mål är att ingen ska bli utsatt för trakasserier eller kränkningar på arbetsplatsen. För att nå dit är det en förutsättning att vi har en god kommunikation inom organisationen och ett öppet klimat där det är tillåtet att påtala fel och brister, både hos sig själv och hos andra.

Fyll i din sökning och tryck på enter