Kooperativet Hand i Hand behandlar personuppgifter i enlighet med svensk lag. Vi värnar om din personliga integritet och arbetar efter att dina personuppgifter behandlas på ett korrekt sätt.

Behandling av personuppgifter för dig som medlem

De personuppgifter som vi behandlar om våra medlemmar är namn, personnummer, adress, mejl, telefonnummer och uppgifter som vi behöver för att kunna utföra vårt uppdrag. Vi sparar även i förekommande fall bilder, filmer, artiklar etc.

Hur vi samlar in personuppgifter

Vi sparar kontaktuppgifter (vanligtvis namn, mejl och/eller telefonnummer) när du tar kontakt med oss för förfrågan om att anlita oss som assistansanordnare. I övrigt samlas dina personuppgifter in genom vårt assistansavtal, mejl med dig (eller ev legal företrädare) samt i löpande kontakter kring anordnandet av din personliga assistans. Finns legal företrädare så förutsätter vi att din legala företrädare har rätt att lämna dina personuppgifter till oss i de fall personuppgifter samlas in på det sättet.

Varför vi behandlar dina personuppgifter

Den personuppgiftsbehandling vi utför är nödvändig för att vi ska kunna

·  fullgöra assistansuppdraget

·  upprätthålla en god registervård

·  förmedla nyheter och information avseende assistansuppdraget samt övriga aktiviteter som anordnas

Hur vi behandlar dina personuppgifter

Vid behandling av personuppgifter ska vi uppfylla de krav som ställs i tillämplig personuppgiftslagstiftning och i lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

Behandling om personuppgifter som är att anse som känslig, exempelvis sådan personuppgiftsbehandling som gäller hälsa och funktionsnedsättning, utförs bara efter nödvändighet och med stöd i lag.

Hur länge vi sparar dina personuppgifter

Vi behandlar dina personuppgifter så länge du anlitar oss som assistansanordnare. Efter att assistansuppdraget upphört gallras dina uppgifter i enlighet med LSS. Vi kommer då endast att fortsätta lagra dem om det följer någon sådan skyldighet av lag. Vid kontaktförfrågningar sparar vi de kontaktuppgifter du lämnar endast så länge som det anses vara behövligt.

Vem vi lämnar ut dina personuppgifter

Genom att underteckna assistansavtalet ger du ditt samtycke till att dina personuppgifter används för utskick avseende personlig assistans, utbildningar och övriga aktiviteter samt annan viktig information inom Kooperativet Hand i Hand.

Vi är enligt lag även skyldiga att skicka in personuppgifter via statistik till SCB (Statistiska centralbyrån). Om vi har skyldighet enligt lag att lämna ut dina personuppgifter till Försäkringskassan eller kommunen kan vi komma att göra så.

Dina personuppgifter kommer att lämnas ut till andra utvalda företag och organisationer så kallade personuppgiftsbiträden som vi har ett samarbete med. Dessa företag och organisationer kan exempelvis arbeta med att tillhandahålla IT-tjänster, bokningar, skyddsutrustning mm. Dessa företag kommer dock endast att behandla uppgifterna i enlighet med de ändamål som dina personuppgifter samlats in.

Vi kan komma att överföra personuppgifter till ett land utanför EES (exempelvis vid resor), men vi kommer i sådant fall inhämta ditt samtycke först eller säkerställa att överföringen är laglig och säker genom att vidta andra åtgärder.

Dina rättigheter

Du har rätt till insyn i hur dina personuppgifter behandlas. Det betyder att du kan begära att få tillgång till viss information om behandlingen. Du har även rätt att begära att få felaktiga personuppgifter ändrade, överflödig behandling begränsad, ogrundad behandling raderad och begära att få ut dina personuppgifter från oss.

Rätt att bli raderad

Du har rätt att vända dig till oss för att begära att dina personuppgifter raderas. I vissa fall kan vi inte tillmötesgå en begäran om radering, till exempel om vi är skyldiga enligt lag att spara uppgifterna. Om radering sker kommer vi att underrätta dem, till vilka vi har lämnat ut dina uppgifter att radering har skett. Om du inte vill att vi ska behandla dina personuppgifter alls så kommer vi inte att kunna anordna din personliga assistans.

Rätt till begränsning av behandling

Du har rätt att höra av dig till oss och begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas.

Så här behandlar vi personuppgifter om du söker jobb hos oss

Uppgifterna som du lämnar i din ansökan kommer vara synliga för dem som väljer ut kandidaterna som ska kallas på intervju. Din ansökan sparas i upp till två år.

Vi behandlar följande personuppgifter:

·  Namn

·  Födelseår

·  Kön

·  Kontaktuppgifter: mejl, telefonnummer, adress

·  Svar på urvalsfrågor i ansökningsformuläret

·  CV

·  Personligt brev

Vad vi använder uppgifterna till

Vi använder uppgifterna för att hantera din jobbansökan.

Automatiserad beslutsfattande

Dina personuppgifter kan komma att användas som underlag i automatiserat beslutsfattande. För varje enskild tjänst används då en kravprofil/kravspecifikation som ramverk för de beslut som tas.

Urvalsfrågor

Baserat på dina svar i urvalsfrågorna i ansökningsformuläret kan din ansökan bli bortvald om du inte uppfyller kraven. Kraven framgår i jobbannonsen.

Vem som kan ta del av uppgifterna

Lämnade uppgifter kommer att vara tillgängliga för kontorspersonal och de arbetsledare som väljer ut kandidater för anställningsintervju. Om du har skyddad identitet ska du kontakta den kontaktperson som finns angiven i annonsen. Du bör även vara aktsam om vilken information du delar i din ansökan. Delge därför endast information som är relevant för den aktuella befattningen.

Hur länge vi sparar dina personuppgifter

Samtliga personuppgifter kommer att raderas från vår databas i rekryteringssystemet inom två år efter din senast sökta tjänst.

Du har rätt att få veta vilka uppgifter vi har om dig

Du har rätt att få information om vilka uppgifter vi har om dig i form av ett registerutdrag. Du kan även begära att vi rättar felaktiga uppgifter eller raderar information om dig. Du har också rätt att dra tillbaka ditt samtycke för att vi behandlar dina personuppgifter. Vi kommer då att ta bort din ansökan samt radera dina personuppgifter i vårt rekryteringssystem.

Fyll i din sökning och tryck på enter