Hand i Hand vill verka för att en god arbetsmiljö upprätthålls inom samtliga delar av verksamheten. Alla assistenter har rätt till en trygg arbetsplats likväl som att alla medlemmar har rätt till en trygg livssituation med sin personliga assistans. Syftet med den här policyn är att förtydliga och klargöra vårt förhållningssätt till alkohol och doger i arbetslivet. Samtliga assistenter och medlemmar inom Hand i Hand ska känna till vad ett risk-/missbruk är samt hur man ska agera vid sådan problematik.
Med alkohol avses i den här policyn drycker med en alkoholhalt som överstiger den i en lättöl. Droger syftar till narkotika, icke ordinerade receptbelagda läkemedel, dopingpreparat och lösningsmedel som intas i berusningssyfte.

1. Arbete och alkohol/droger hör inte ihop
Hand i Hand ska vara en alkohol- och drogfri arbetsplats. Det är därmed totalt förbjudet att:
– under arbetstid inta någon form av alkohol eller droger,
– komma till arbetet påverkad,
– inta alkohol eller droger utanför arbetstid på sådant sätt att det påverkar den egna arbetsprestationen.
Restriktivitet ska råda beträffande alkohol i samband med kurser, konferenser och representation. Vin/öl får serveras som måltidsdryck efter avslutat arbete.

2. Vad är ett risk-/missbruk?
Nio av tio vuxna dricker alkohol i Sverige. Trots att de allra flesta dricker måttligt och kan kontrollera sin konsumtion beräknas ändå ca 700 000 svenskar ha ett riskbruk, dvs. dricka i sådan omfattning eller på ett sådant sätt att de riskerar att ta skada. Riskbruk definieras mer exakt som:
– Högkonsumtion (om jag som man dricker mer än 14 och som kvinna mer än 9 standardglas* per vecka)
– Intensivkonsumtion (om jag som man dricker mer än 4 och som kvinna mer än 3 standarglas* per tillfälle)
– Lägre konsumtion vid exempelvis graviditet, i samband med medicinering eller vid bilkörning.
*Ett ”standardglas” innehåller 12 gram alkohol. Detta finns i till exempel 50 cl folköl, 33 cl starköl, 12-15 cl vin, 4 cl sprit. (Källa: Ulf Rydberg, professor och överläkare vid Huddinge sjukhus)
Ett riskbruk övergår i ett missbruk då en individs konsumtion av alkohol eller droger inverkar negativt på dennes sociala liv, såsom familj vänner och arbete men även om risk för fysisk skada uppkommer. Det är möjligt att missbruka utan att vara beroende, långvarigt missbruk leder dock ofta till ett beroende. En individ som missbukar och har blivit beroende av alkohol eller droger kan inte längre själv styra över intaget av den beroendeframkallande substansen.

3. Vems ansvar?
Individens – Varje medarbetare är själv ansvarig för sitt uppträdande och sina handlingar. Man har alltid ett ansvar för sin egen hälsa och ett ansvar för att försöka bli fri från sitt missbruk. Medarbetare som är under behandling eller rehabilitering har en skyldighet att aktivt medverka. Medarbetare som skickas hem på grund av påverkan av alkohol eller droger har inte rätt till lön eller sjuklön.
Kollegornas – Som arbetskamrat har man ett moraliskt ansvar att hjälpa och stötta en kollega som lider av ett missbruk. Att hjälpa en kollega att försöka dölja ett missbruk gynnar inte kollegan utan förskjuter istället dennes möjlighet att få hjälp. Om någon påträffas påverkad på arbetsplatsen ska arbetsledare och kontoret alltid underrättas.

Arbetsledarens – Vid ett misstänkt missbruk ska arbetsledaren alltid underrätta kontoret så att lämplig behandlingsplan kan utformas.

Arbetsgivarens – Att vara påverkad på arbetet är förbjudet och innebär saklig grund för uppsägning. Om missbruket är av sjukdomskaraktär, dvs. ett uttalat beroende av alkohol eller droger ska en rehabiliteringsutredning göras. Arbetsgivaren ansvarar för att dokumentera samt informera facklig organisation om de åtgärder som vidtas. I kontakten mellan den anställde, kontoret, företagshälsovård och facklig organisation råder sekretess.
4. Här kan du få råd eller stöd
Om du misstänker att en kollega missbrukar droger eller alkohol måste du rapportera detta till din arbetsledare eller till kontoret. Att missbruka på arbetet är strikt förbjudet då det innebär att både medarbetares och medlems trygghet och hälsa riskeras.
Om du själv misstänker att du har ett ohälsosamt förhållningssätt till alkohol eller att du inte längre har kontroll över ditt intag av alkohol eller droger kan du vända dig till kontoret som kan bidra med stöd i kontakt med sjukvård och rehabilitering eller direkt till din närmsta vårdcentral.

Andra organisationer som kan bidra med hjälp och stöd:
Novum (Hässleholm): Samtalsstöd, nås på 0451-26 70 70/71 el. novum@hassleholm.se
Maria Skåne Nordost (Hässleholm): Vänder sig till unga upp till 29 år med drog- eller alkoholproblem. Erbjuder hälsosamtal, drogtester, återfallsprevention m.m. Nås på 0451-418 36.
Öppenvårdshuset Gustav (Malmö): Erbjuder behandling, stöd och råd för människor med missbruksproblematik samt till deras anhöriga. Nås på 040-34 71 00.

Fyll i din sökning och tryck på enter